Ostatnie stoiska wystawiennicze! Zostań wystawcą

Kup bilet

Regulamin eTrade Awards

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU „eTrade Awards”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „eTrade Awards”, (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”), jest International Center of Events II sp. z o.o. w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7/48, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS za numerem KRS: 577106, REGON: 362709548, NIP: 5223040588.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy podmiot prowadzący działalność dedykowaną branży e-commerce
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani członkowie rodzin pracowników Organizatora.

§3 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z poprawnym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://etradeshow.pl/etrade-awards, akceptacją regulaminu Konkursu oraz , a następnie prawidłowym wypełnieniem ankiety zgłoszeniowej.
2. Ankieta zgłoszeniowa zostanie wysłana przez Organizatora w ciągu 5 dni na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik Konkursu winien odesłać ją do Organizatora w ciągu 14 dni, jednak nie później niż do 31 marca 2021.
3. Zgłoszenie do Konkursu w kategoriach „NAJLEPSZY DOSTAWCA 2020”, „NAJLEPSZY SYSTEM PŁATNOŚCI CYFROWYCH 2020”, „INNOWACJA ROKU 2020”, „STARTUP ROKU 2020”, „NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE DLA E-COMMERCE 2020” jest bezpłatne dla wystawców targów. Dla firm, które nie wystawiają się na targach koszt zgłoszenia to 349zł netto.
Zgłoszenie do Konkursu w kategorii „NAJLEPSZY SKLEP E-COMMERCE 2020” jest bezpłatne dla wszystkich.
4. Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie, gdy wszystkie dane zostały zamieszczone poprawnie, a Organizator potwierdzi prawidłowość zgłoszenia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia.
6. W przypadku niewystarczającego materiału weryfikacyjnego, Organizator może poprosić o przesłanie dodatkowych materiałów i wyjaśnień.
7. Uczestnicy będą zobowiązani do systematycznego dostarczania dodatkowych informacji/ materiałów wskazanych przez Organizatora.

§4 OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z czterech etapów, przebiegających w następujący sposób:
I. Etap I: Zgłoszenia konkursowe przyjmowane przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Organizatora.
II. Etap II: Weryfikacja zgłoszeń przez Organizatora
III. Etap III: Wybór finalistów przez Kapitułę Konkursu
III. Etap IV: Głosowanie Publiczności oraz Kapituły Konkursu oraz wyłonienie jednego zwycięzcy w każdej z kategorii.

2. Formularze zgłoszeniowe oraz ankiety zgłoszeniowe będą przyjmowane od 8 lutego 2021 r. od godz. 00:00:01 do 31 lipca 2021 r. do godz. 23:59:59 włącznie.
3. Udział Uczestników w pierwszym etapie Konkursu musi być poprzedzony wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, ankiety zgłoszeniowej oraz akceptacją regulaminu dostępnego na stronie https://etradeshow.pl/etrade-awards
4. Udział Uczestników w kolejnych etapach Konkursu musi być poprzedzony ich udziałem w etapie poprzednim.
5. Rozstrzygnięcie trzeciego etapu Konkursu i wyłonienie po 3 finalistów w każdej kategorii zostanie dokonane przez Kapitułę Konkursu w terminie do 16 sierpnia 2021 do godziny 23:59:59 włącznie.
6. Rozstrzygnięcie czwartego etapu Konkursu i wyłonienie Zwycięzców (po 1 w każdej kategorii) zostanie dokonane przez Kapitułę Konkursu oraz fanów zgłoszonych Uczestników w powszechnym głosowaniu, które odbędzie się za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanej aktywnej ankiety. Ankieta zostanie udostępniona na stronie: https://etradeshow.pl/etrade-awards (zwanej dalej: „Zakładką Konkursową”).
Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 17 sierpnia o godz. 00:00:01 do 14 września 2021 r. do godz. 23:59:59 włącznie. Każdy może oddać jeden głos dziennie z jednego urządzenia z tym samym nr IP. Zebrane głosy fanów na poszczególnych Uczestników będą traktowane jako jeden z dwóch głosów Kapituły Konkursu. Skład Kapituły Konkursu z ważnych przyczyn może ulec zmianie, o czym informacja zostanie opublikowana w Zakładce Konkursowej.

§5 KATEGORIE I KRYTERIA OCENY

W konkursie Kapituła Konkursu będzie oceniała Uczestników na podstawie następujących kryteriów:

W kategorii NAJLEPSZY DOSTAWCA 2020:
a. niezawodność
b. terminowość
c. jakość dostarczanych przesyłek (najmniejsza procentowo ilość reklamacji)
d. wartość dodana (np. dedykowane oprogramowanie, dodatkowe magazyny)

W kategorii NAJLEPSZY SYSTEM PŁATNOŚCI CYFROWYCH 2020:
a. łatwość implementacji
b. łatwość zakupu
c. poziom bezpieczeństwa zakupu
d. obszerność oferty
e. niezawodność

W kategorii INNOWACJA ROKU 2020:
(bez podziału na branże)
a. przydatność rozwiązania dla branży e-commerce
b. oryginalność pomysłu

W kategorii STARTUP ROKU 2020:
(bez podziału na branże)
a. najlepszy plan rozwoju
b. największy wzrost w skali roku
c. najlepsza strategia marketingowa

W kategorii NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE DLA E-COMMERCE 2020:
a. łatwość implementacji
b. obszerność oferty
c. niezawodność

W kategorii NAJLEPSZY SKLEP E-COMMERCE 2020:
a. przejrzystość strony internetowej
b. strategia marketingowa
c. najlepszy plan rozwoju
d. wartość dodana dla klientów

Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu obędzie się w dniu 18 maja 2021r. podczas wydarzenia eTradeShow o godzinie 15:00. Z ważnych przyczyn godzina ogłoszenia Zwycięzcy może ulec zmianie, o czym informacja zostanie przekazana Uczestnikom w dniu wydarzenia.
Do dnia 30 września 2021r. na Portalu zostanie opublikowana informacja o Zwycięzcy Konkursu na stronie https://etradeshow.pl/etrade-awards

§6 NAGRODY

1. Organizator przyznaje Zwycięzcy Konkursu następujące nagrody: statuetkę, dyplom, artykuł prezentujący sylwetkę Zwycięzcy w Konkursie wraz ze zdjęciami opublikowany na stronie https://etradeshow.pl/etrade-awards, post informujący o Zwycięstwie w social mediach eTradeShow oraz prawo do posługiwania się emblematem konkursowym z oznaczeniem roku 2021.
2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagród przewidzianych w Konkursie na nagrody innego rodzaju, a w przypadku nagród rzeczowych – wypłaty równowartości nagrody w formie pieniężnej.

§7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie materiały (zdjęcia, opisy itp.), których autorem jest Zgłaszający lub do których przysługują mu odpowiednie prawa majątkowe do wykorzystania tych utworów w ramach Konkursu. Za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej wskutek wykorzystania w konkursie przedmiotu tych praw bez jej zgody wyłączną odpowiedzialność ponosi zgłaszający, który tym samym zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
2. Uczestnik Konkursu akceptując regulamin udziela licencji, tj. upoważnia Organizatora do korzystania z utworów lub/i ich fragmentów, stanowiących realizację zadania konkursowego, poprzez ich publikację w Internecie, w tym na Stronie Internetowej, na portalu należącym do Organizatora https://etradeshow.pl/. Zgoda udzielana jest poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym.

§8 INFORMACJE O KONKURSIE

1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w Zakładce Konkursowej, przynajmniej do dnia wręczenia nagród.
2. W czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej https://etradeshow.pl/etrade-awards mogą pojawiać się bieżące informacje oraz relacje z przebiegu Konkursu.

§9 DANE OSOBOWE

Jeżeli osoba dokonująca zgłoszenia do Konkursu udostępnia Organizatorowi w tym celu swoje dane osobowe, to stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu:
1. Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu.
2. Organizator będzie przetwarzał otrzymane od zgłaszającego dane osobowe w celach:
a) prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców;
b) realizacji przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z organizacji Konkursu i przyznania nagród zwycięzcom, np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych;
c) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Organizatora lub osoby trzeciej w związku z przebiegiem i wynikami Konkursu, np. w celu dochodzenia roszczeń, albo obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie przez zgłaszającego poszczególnych danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do należytego zgłoszenia udziału w Konkursie.
4. Przekazane Organizatorowi dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, czyli przez 4 lata od końca roku, w którym odbył się Konkurs, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok zastrzeżony jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
5. Udostępnione Organizatorowi przez zgłaszającego dane osobowe mogą zostać przez Organizatora przekazane następującym grupom odbiorców:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa oraz
przysługujących tym podmiotom kompetencji, np. organowi nadzorczemu, kontrolującemu prawidłowość przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, organom podatkowym, organom wymiaru sprawiedliwości itp.
b) osobom zatrudnionym u Organizatora na jakiejkolwiek podstawie prawnej – w zakresie, w jakim osoby te zostały upoważnione przez Organizatora do poszczególnych czynności związanych z Konkursem;
c) partnerom i podwykonawcom Organizatora, którym Organizator powierzył poszczególne procesy biznesowe obejmujące czynności związane z realizacją Konkursu, albo dochodzeniem roszczeń związanych z Konkursem lub obrony przed takimi roszczeniami – w zakresie, w jakim te dane są im niezbędne do właściwego świadczenia przez nich usług na rzecz Organizatora.
6. W związku z przetwarzaniem powierzonych Organizatorowi przez zgłaszającego danych osobowych, osoba, której te dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) żądania usunięcia danych osobowych („prawo dobycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
- osoba ta wniosła skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych;
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- kwestionuje ona prawidłowość swoich danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Organizator nie potrzebuje już danych, ale osoba ta potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, wniosła ona sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Organizatora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z jej szczególną sytuacją oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Organizatora;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie przez Organizatora jej danych osobowych narusza normy prawne.
7. Przekazane Organizatorowi dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych.
8. We wszelkich sprawa związanych z ochroną danych osobowych i realizacją uprawnień, o których mowa powyżej, można się kontaktować z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@icevents.pl

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie formularza zgłoszenia do Konkursu oznacza zaakceptowanie warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i/lub jego części. Zmiany wymagają dla swej skuteczności opublikowania w Zakładce Konkursowej przyszłość i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia informacji o Uczestniku i pracy konkursowej, celem prawidłowej realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięzcy i nagrodzonym projekcie.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie normy prawne powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności wynikające z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.
6. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać w formie korespondencji pisemnej na adres e-mail: ets@grupaic.pl; rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.